This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Khat

Khat, Qat, Cat, Chat, Ghat, Miraa, Arabian Tea.

What does Khat look like?

Llwyn bytholwyrdd sy'n blodeuo a ddaeth yn wreiddiol o Ddwyrain Affrica a'r Penrhyn Arabaidd Ar ei ffurf naturiol, dail a choesau.

Khat prepared for use

Enwau Gwyddonol

Catha edulis o'r teulu Celastraceae.

Enw Cyffredinol

Catha Edulis

Effeithiau Khat

Effeithiau a Ddymunir:

Siaradus, dedwyddwch a chynhyrfiad ysgafn, effrŲwch, cyffro, ymlediad cannwyll y llygad.

SgÓl Effeithiau:

Methu cysgu, dim chwant bwyd, ceg sych, gor-actifedd, rhwymedd.

Risgiau

Tymor byr:

Pryder, ymddygiad gorffwyll, Paranoia, goddefiad.

Tymor hir:

Iselder, yn groendenau, dibyniaeth seicolegol. Gall effeithio'n negyddol ar weithrediad yr iau, tueddiad i gael wlserau a llai o chwant rhyw.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Khat work?

Symbylydd y brif system nerfol. Mae Khat yn cynnwys y cemegolion Cathinone a cathine sy'n symbylwyr tebyg i amffetamin, ond nid yw Khat mor gryf.

Statws Cyfreithiol:

Ym Mehefin 2014, daeth Khat i fod yn gyffur Dosbarth C a reolir yn y DU. Mae Cathinone a cathine yn gyffuriau Dosbarth C, dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is Khat Taken?

Bydd y dail a'r coesau ffres yn cael eu cnoi neu gellir eu gwneud yn de.

Paraphernalia

Os yw'n cael ei wneud yn de, offer gwneud te.

Defnydd Meddygol:

Dim

O ble mae'n dod?

Mae Khat wedi cael ei ddefnyddio yn rhannau o Ddwyrain Affrica a'r Penrhyn Arabaidd ers canrifoedd. Mae hir hanes i gnoi Khat fel arferiad cymdeithasol ymysg y cymunedau yn yr ardal hon. Fe'i defnyddir ymysg y cymunedau SomalÔaidd, YemenÔaidd ac Ethiopiaidd ym Mhrydain.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol fel aciwbigo. Mae'n bosibl gall sefydliadau amlddiwylliannol gynghori am ffynonellau lleol o arbenigedd am Khat. Mae cynnydd yn y deunydd o symbylydd wedi arwain rhai asiantaethau i gynnig cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapÔau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd ac atgyfeiriadau posibl i adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac o bosibl yr adran achosion brys yn yr ysbyty lleol atgyfeirio i wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal ‚ gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Khat problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234