This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Lisdexamfetamine

Lisdexamfetamine Dimesylate

What does Lisdexamfetamine look like?

Capsiwlau 30mg, 50mg a 70mg.

Lisdexamfetamine Capsules

Enwau Gwyddonol

L-lysine-d-amphetamine

Enw Cyffredinol

Elvanse

Effeithiau Lisdexamfetamine

Effeithiau a Ddymunir:

Tebyg i amffetaminau a dexamphetamine: effrwch, egni, dedwyddwch, gwell canolbwyntiad a gwell perfformiad.

Sgl Effeithiau:

Mae gan Lisdexamfetamine y posibilrwydd o ddyblygu'r niweidiau corfforol a chymdeithasol sy'n gysylltieDig ag amffetaminau, gan gynnwys diffyg cwsg, pendro, cur pen, curiad calon cyflym a gorbwysedd, dolur rhydd a theimlo'n sl.

Risgiau

Tymor byr:

Mae anorecsia, confylsiynau, trawiad ar y galon, strc a marwolaeth wedi'u hadrodd.

Tymor hir:

Problemau cysgu, pryder, dibyniaeth seicolegol

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Lisdexamfetamine work?

Mae Lisdexamfetamine ac amffetaminau eraill yn symbylwyr. Fodd bynnag, wrth ei ddefnyddio fel meddyginiaeth ar gyfer trin ADHD, mae Lisdexamfetamine yn cael ei ragnodi ar ddosau sy'n effeithio i'r gwrthwyneb. Wrth ei gymryd drwy'r geg, mae Lisdexamfetamine yn trosi i fod yn dexamphetamine, cyffur Dosbarth B.

Statws Cyfreithiol:

Mae Lisdexamfetamine yn gyffur Dosbarth B dan Orchymyn y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 (Cetamin ayb) (Diwygio) 2014. Fe'i cyflwynwyd i farchnad meddyginiaethau'r DU ym Mawrth 2013, gan ei fod yn perthyn yn agos i'r cyffur rheoleDig Dosbarth B Dexamphetamine.

How Is Lisdexamfetamine Taken?

Cynhyrchir y feddyginiaeth ar ffurf capsiwl, felly fe'i llyncir.

Paraphernalia

Dim.

Defnydd Meddygol:

Defnyddir Lisdexamfetamine i drin anhwylder gorfywiogrwydd diffyg canolbwyntio (ADHD).

O ble mae'n dod?

Wedi'i ddargyfeirio o gynhyrchwyr, fferyllfeydd, meddygon teulu neu ei wneud mewn labordai dirgel ym Mhrydain a llefydd eraill a'i ddosbarthu drwy'r farchnad cyffuriau anghyfreithlon.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapau cyflenwol fel aciwbigo. Mae'r cynnydd mewn deunydd o symbylydd wedi arwain at rai asiantaethau'n cynnig gwasanaethau arbennig megis cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd ac atgyfeiriadau posibl i adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac o bosibl yr adran achosion brys yn yr ysbyty lleol atgyfeirio i wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Lisdexamfetamine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234