This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Naloxone

Naloxone

What does Naloxone look like?

Hylif clir.

Naloxone

Enwau Gwyddonol

Naloxone Hydrochloride

Enw Cyffredinol

Naloxone

How Is Naloxone Taken?

Gellir rhoi Naloxone drwy chwistrelliad i wythen, cyhyr neu dan y croen, neu drwy ddrip i wythen (trwythiad mewnwythiennol).

Defnydd Meddygol:

Defnyddir Naloxone yn benodol i wrthweithio iselder y system nerfau canolog a'r system resbiradol a all fygwth bywyd. Ni ddylid ei ffwndro gyda Naltrexone, gwrthweithydd derbynnydd opiad, a ddefnyddir ar gyfer trin dibyniaeth yn hytrach na thrin gorddos brys.

Statws Cyfreithiol:

Meddyginiaethau presgripsiwn yn unig.

How does Naloxone work?

Mae Naloxone yn wrthweithydd opiad - mae'n rhwystro gweithredoedd opiadau ac fe'i defnyddir yn rheolaidd yn ystod adferiad brys yn dilyn gorddos opiad.

Effeithiau Naloxone

Sgl Effeithiau:

Teimlo'n sl a chwydu, chwysu, cyfradd calon uwch, goranadlu, pwysedd gwaed uwch, gwrthdroad lleddfiad pen os rhoddir dosau mwy na'r hyn sydd ei angen, curiad calon afreolaidd, pwysedd gwaed isel.

O ble mae'n dod?

Mae Naloxone yn deillio o Thebaine. Mae Thebaine (paraMorphine) yn gemegolyn sy'n digwydd yn naturiol o opiwm, ond mae'n cael effeithiau stimiwleiddio yn hytrach na iselydd.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gellwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol cyffuriau. I gael disgrifiad o'r hyn y mae gwasanaethau cyffuriau gwahanol yn eu gwneud, dewiswch gwasanaethau helpu yma neu'r brif ddewislen.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Naloxone problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012