This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

PCP

PCP, angel dust.

What does PCP look like?

Ar ei ffurf buraf, mae'n bowdr gwyn grisialog, tabledi, hylif.

PCP tablets

Enwau Gwyddonol

Phencyclidine, Phenylcyclohexylpiperidine

Enw Cyffredinol

Phencyclidine

Effeithiau PCP

Effeithiau a Ddymunir:

Ymlacio, diymataliaeth a rhithwelediadau. Gwerthwyd PCP dan enwau cyffuriau seicadelig eraill, felly byddai defnyddwyr diarwybod yn chwilio am effeithiau tebyg i LSD, h.y. rhithwelediadau a doniolwch.

Sgîl Effeithiau:

Llai o sensitifrwydd i boen, syrthni, penysgafnder, fferdod, diffyg cydlyniad, ffwndro, rhithwelediadau, datgysylltiad, (teimlad y tu allan i'r corff). Mae gan PCP enw yn yr UDA am gynhyrchu ymddygiad paranoid a seicotig ymysg ei ddefnyddwyr. Prin iawn y gwelir hwn yn y DU, felly nid yw'n glir a fyddai'r effeithiau hyn i'w gweld ymysg defnyddwyr y DU.

Risgiau

Tymor byr:

Ymddygiad anrhagweladwy, damweiniau, gorddos, llewyg, confylsiwn.

Tymor hir:

Gall gynnwys problemau lleferydd a cholli cof. Gall hefyd ddechrau cyflwr seicotig sy'n ymdebygu i episodau o sgitsoffrenia a all bara misoedd ar y tro gyda dosau gwenwynig.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does PCP work?

Rhithwelediadau, anesthetig, niwrowenwyn (gwenwyn sy'n gweithio'n benodol ar gelloedd y nerfau)

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth A dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is PCP Taken?

Gellir cymryd y tabledi drwy'r geg, gellir sniffian y powdr i fyny'r trwyn, ei ysgeintio ar dybaco neu marijuana a'i ysmygu, neu ei chwistrellu. Neu gellir dipio sigarét neu sigarét cyffuriau mewn hylif PCP a'i ysmygu.

Paraphernalia

Os caiff ei sniffian:
Llafn rasel, arwyneb gwastad caled (fel drych neu wydr), tiwb neu arian papur wedi'i rolio.

Os caiff ei ysmygu:
Papurau sigarét, tybaco neu marijuana.

Os caiff ei chwistrellu:
Chwistrell a nodwydd, dwr, llwy, rhwymyn tynhau.

Defnydd Meddygol:

Terfynwyd ei ddefnyddio fel anesthetig dynol ac yna fel anesthetig milfeddygol. Ystyrir yn anaddas i'w ddefnyddio'n feddygol.

O ble mae'n dod?

Mae'r cyffur yn adnabyddus iawn yn UDA, ond prin y gwelir ym Mhrydain. Gellir ei fewnforio, yn bur debyg o'r UDA neu ei ddargyfeirio o gyflenwadau milfeddygol domestig.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapïau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gellwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall gwasanaethau cwnsela fod yn briodol. Gall meddygon teulu wneud atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about PCP problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012