This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

PMA

Death, Dr. Death, Pink Ecstasy, Red Mitsubishi, Killer, Chicken Powder, Chicken Yellow a sawl enw arall.

What does PMA look like?

Mae PMA pur yn bowdr gwyn, ond gall fod yn llwydfelyn, pinc neu felynaidd ar y stryd. Gall PMA fod yn dabled wen wedi'i gwasgu sy'n cael ei llyncu. Fodd bynnag, gall tabledi PMA/PMMA fod mewn amrywiaeth o liwiau neu wasgNod arnynt a gellir eu gwerthu fel ecstasi - nid oes unrhyw ffordd o wybod beth allent eu cynnwys dim ond o sut maen nhw'n edrych.

PMA / PMMA tablets

Enwau Gwyddonol

PMA: para-methoxy-amphetamine
PMMA: para-methoxy-N-methylamphetamine

Enw Cyffredinol

PMA: 4-methoxyamphetamine, 4-MA
PMMA: 4-MMA; Methyl-MA

Effeithiau PMA

Effeithiau a Ddymunir:

Mae effeithiau PMA / PMMA yn debyg i MDMA a gellir ei dalu fel ecstasi. Teimlad o fod yn effro a llawn egni; hefyd rhywfaint o rinweddau gwrthiselder oherwydd ei ryngweithiad Serotonin.

Sgl Effeithiau:

Mae PMA yn gemegol gryfach nag ecstasi ac mae'n cymryd hirach i gymryd effaith, mae

Risgiau

Tymor byr:

Mae PMA yn seicedelig cryf a all achosi gorgynhesu'r corff yn beryglus a lefelau uchel o wenwyndra. Gwerthwyd PMA fel tabledi ecstasi ac arweiniodd hyn at orwres angheuol i rai defnyddwyr. Mae gorddos yn risg go iawn, yn enweDig os caiff ei gymysgu gyda chyffuriau stimiwleiddio eraill megis cocn neu MDMA neu os caiff ei gymysgu ag Alcohol, gan arwain at gonfylsiwn, Coma a marwolaeth. Yn l yr hyn a ddeellir, mae PMMA yn wannach na PMA, yn debycach i ecstasi, ond mae'n dal i allu achosi teimlo'n sl a gorwres.

Tymor hir:

Ni wyddom beth yw'r risgiau tymor hir ar hyn o bryd.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does PMA work?

PMA - Symbylydd Seicedelig; yn debyg i ecstasi ond yn gryfach; effeithiau rhithbeiriol; posibilrwydd difrifol o orddos yn sgil dechreuad gohirieDig. PMMA - Symbylydd Empathogenig; tebycach i ecstasi gydag effeithiau dedwyddwch

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth A dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau. Gall meddiant olygu hyd at saith mlynedd yn y carchar a/neu ddirwy anghyfyngedig; gall cyflenwi olygu dedfryd carchar am oes a/neu ddirwy anghyfyngeDig.

How Is PMA Taken?

Mae'r tabledi'n cael eu llyncu.

Paraphernalia

Dim.

Defnydd Meddygol:

Dim

O ble mae'n dod?

Cylchredwyd PMA yn gyntaf yn y 1970au cynnar pan ddefnyddiwyd fel amnewidyn i rinweddau rhithbeiriol LSD. Mae ymchwil diweddar yn awgrymu bob PMA yn digwydd fel mymryn o gemegolyn mewn rhai rhywogaethau planhigion.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapau cyflenwol fel aciwbigo. Mae'r cynnydd mewn deunydd o symbylydd wedi arwain at rai asiantaethau'n cynnig gwasanaethau arbennig megis cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd ac atgyfeiriadau posibl i adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac o bosibl yr adran achosion brys yn yr ysbyty lleol atgyfeirio i wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Ddibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about PMA problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234