This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Poppers

Popwyr, poppers, rush, liquid gold, ram, thrust, TNT, Ram, Kix, rave

What do Poppers look like?

Hylif melyn clir a werthir fel arfer mewn poteli bach, neu yn achlysurol mewn ffiolau gwydr a gaiff eu torri ar hancesi poced cyn anadlu'r anwedd. Mae'r gwydr yn gwneud swn 'pop' wrth dorri, sy'n rhoi'r enw "popwyr".

Poppers in a small bottle

Enwau Gwyddonol

Amyl nitrite, butyl nitrite, isobutyl nitrite

Enw Cyffredinol

Alkyl nitrites

Effeithiau Poppers

Effeithiau a Ddymunir:

Gorfoledd dwys, ond cyfNod byr, felly defnyddir weithiau yn ystod rhyw. Effeithiau'n para ychyDig funudau.

SgÓl Effeithiau:

Penysgafn, gwrid, teimloín s‚l, chwydu, cur pen, dryswch, llewygu

Risgiau

Tymor byr:

Damweiniau tra dan ddylanwad. Mae llyncu'r hylif yn hytrach nac anadlu'r mygdarth yn hyNod beryglus, a bu ychyDig farwolaethau yn sgil hyn. Lleihau pwysedd gwaed a all achosi llewygu.

Tymor hir:

Cur pen estyneDig, cyfradd calon is, pwysedd gwaed isel.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How do Poppers work?

Mewnanadlwyr. Fasledwr - mae hwn yn agor y pibellau gwaed, sy'n achosi rhuthr o waed drwy'r corff a'r ymennydd a all ei brofi fel effaith gwefreiddiol.

Statws Cyfreithiol:

Rheolir dan y Ddeddf Feddyginiaethau. Nid yw meddiannu meddyginiaethau presgripsiwn yn unig yn anghyfreithlon, ond gall cyflenwi fod yn drosedd ddifrifol.

How Are Poppers Taken?

Mae'r hylif yn creu anwedd sy'n cael ei fewnanadlu.

Paraphernalia

Daw nitradau mewn poteli bach neu ffiolau gwydr.

Defnydd Meddygol:

Trin angina, pibellau gwaed cyfyngeDig i'r galon.

Where do they come from?

Mae nitradau yn gyfansoddion cemegol coeth gan ddefnyddio ocsid nitrus. Maen nhw wedi cael eu defnyddio mewn meddygaeth ers canol y 1800au i leddfu symptomau angina. Amnewidiwyd Amyl nitrad gyda thechnoleg fwy manwl mewn meddygaeth. Mae Butyl Nitrite, sydd ‚ llai o gryfder, yn cael ei werthu'n amlach fel 'popwyr'.

Gwasanaethau sy'n helpu

Prin iawn fydd asiantaethau cyffuriau cymuned neu wasanaethau cwnsela cyffuriau yn adrodd iddynt fod ‚ chleientiaid ‚ phroblemau nitradau, ond mae'n debyg mai'r rhain yw'r gwasanaethau gorau i helpu gyda phroblemau fel hyn. Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gellwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Poppers problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234
Last updated: 31 December 2012