This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Solvents

Mae'r rhestr o sylweddau anweddol sy'n dod o dan y teitl hwn yn eang, ond yn cynnwys: toddyddion, nwy butane, glud yn seiliedig ar doddydd, bron iawn unrhyw erosol, oherwydd bod y sylwedd anweddol yn y rhan gwthiol (propellant).

What do Solvents look like?

Nifer o nwyddau cartref a diwydiannol, gan gynnwys: Chwistrell gwallt, diaroglydd, ffresnydd awyr, teneuwyr, petrol, diffoddwyr tn, ail-lenwadau taniwr nwy, tuniau neu diwbiau glud, rhai paent, teneuwyr a hylifau cywiro, hylifau glanhau, gwirod feddygol, hylifau sychlanhau a chynnyrch petroliwm.

Various Solvent products

Enwau Gwyddonol

Fel y rhestr enwau cyffredin, mae'r rhestr yn eang ac yn cynnwys y cynnyrch canlynol sy'n cynnwys y cemegau canlynol: acetate, acetone, benzene, carbon tetrachloride, chloroform, cyclotexane, ethyl ether, ketone, mexane, naptha, perchlorethylene, toluene, trichlorethylene, trichlorophane.

Enw Cyffredinol

Ar un adeg, yr enw ar hyn oedd 'sniffian glud' ond ehangwyd y term i gael ei alw'n 'camddefnyddio toddyddion', i gydnabod yr ystod ehangach o sylweddau a ddefnyddiwyd. Oherwydd mai nwyon yw rhai o'r sylweddau a gaiff eu sniffian, y term a ddefnyddir ar hyn o bryd yw 'Camddefnyddio Sylweddau Anweddol', neu VSA.

Effeithiau Solvents

Effeithiau a Ddymunir:

Meddwdod, dim ataliad, llai o bryder. Gall effeithiau meddwdod sylweddau amrywio'n eang yn ddibynnol ar y dos a pa fath o doddydd neu nwy a anadlir. Gall anadlu mwy o sylweddau neu nwyau arwain at brofi effeithiau cryfach megis afluniad mewn dirnadaeth amser a lle, rhithwelediadau ac aflonyddwch emosiynol.

Sgl Effeithiau:

Ffwndro, syrthni, methu cydlynu, lleferydd aneglur, teimlo'n sl, chwydu, aflonyddwch gweledol.

Risgiau

Tymor byr:

Yn y tymor byr, bydd nifer o ddefnyddwyr yn profi cur pen, teimlo'n sl a chwydu, lleferydd aneglur, methu cydlynu a gwich wrth anadlu. Ceir rhwng 50 a 100 o farwolaethau'n flynyddol yn sgil defnyddio toddyddion a sylweddau anweddol eraill. Mae'r rhain bron iawn i gyd yn deillio o risgiau tymor byr, ac mae'r rhan fwyaf o'r marwolaethau ymysg pobl yn eu harddegau. Mae rhai o'r marwolaethau yn sgil y technegau 'sniffian' a ddefnyddir. Bydd rhai defnyddwyr nwyon ac erosolau yn chwistrellu'r sylwedd yn uniongyrchol i'w ceg. Gall effaith llif o ronynnau oer fel rhew ar gefn y gwddf achosi tagu sydd wedi arwain at drawiad calon. Mewn achosion eraill, mae pobl ifanc wedi rhoi eu pennau mewn bagiau plastig sy'n cynnwys glud neu doddyddion ac wedi mygu. Mae anafiadau a marwolaethau eraill yn sgil damweiniau tra o dan ddylanwad. Mae'r rhain yn cynnwys boddi a damweiniau ffordd. I orffen, mae dosbarth o'r hyn a elwir yn "farwolaethau sniffian sydyn". Gall hyn fod o ganlyniad i'r effaith ar y galon o'r sylwedd dan sylw - yn aml butane - ac ymarfer ffyrnig sydyn tra dan ddylanwad. Gall hyn ddigwydd os bydd y sniffiwr e.e. yn cael ei ddilyn gan elyn gwir neu gau. Fel arfer y rheswm a roddir dros farwolaeth yw trawiad ar y galon, ond nid yw'r mecanweithiau wedi'u deall yn llawn.

Tymor hir:

Nid oes llawer o ymchwil i risgiau tymor hir o VSA. Fodd bynnag, mae anadlu rhai toddyddion yn gall achosi colli clyw, gwayw yn yr aelodau a niwed i'r system nerfau canolog a'r ymennydd. Effeithiau difrifol, ond o bosibl y gellir eu gwrthdroi yw niwed i'r iau a'r arennau, a diffyg ocsigen i'r gwaed. Mae marwolaeth o anadliad yn cael ei achosi fel arfer drwy grynodiad mawr o fygdarth. Mae anadlu toddyddion o fag papur neu blastig neu mewn lle caeeDig yn cynyddu'r siawns o fygu. Mae'n nodweddiadol gweld niwed i'r ymennydd yn sgil deunydd cronig tymor hir, yn wahanol i amlygiad tymor byr. Mae astudiaethau diwydiannol wedi arddangos niwed i'r ymennydd, iau, arennau, ysgyfaint a'r llwybr anadlu yn sgil amlygiad tymor hir i rai o'r sylweddau uchod.

Reducing Harm

Information to help with Reducing Harm when using Solvents

How do Solvents work?

Anadliad, iselydd y system nerfol ganolog.

Statws Cyfreithiol:

Nid yw bod yn ei feddiant yn anghyfreithlon. Mae'n anghyfreithlon i adwerthwr yng Nghymru a Lloegr i werthu sylweddau anweddol i unrhyw un o dan 18 oed y maen nhw'n amau iddynt fod yn eu defnyddio i'w sniffian/anadlu.

How Are Solvents Taken?

Gellir gwacau cynnwys tin, erosol neu flwch i fag neu ei chwistrellu ar gadach neu lawes ac yna anadlu'r anwedd. Mae rhai defnyddwyr yn chwistrellu cynnwys erosolau neu flwch butane yn syth iw cegau.

Paraphernalia

Bagiau'n cynnwys sylweddau anweddol, erosolau neu flychau nwy gwag.

Defnydd Meddygol:

Gellir defnyddio rhai fel anesthetig

Where do they come from?

Chwistrell gwallt, diaroglydd, ffresnydd awyr, teneuwyr, petrol, diffoddwyr tn, ail-lenwadau taniwr nwy, tuniau neu diwbiau glud, rhai paent, teneuwyr a hylifau cywiro, hylifau glanhau, gwirod feddygol, hylifau sychlanhau a chynnyrch petroliwm. Gellir dod o hyd iddynt yn y cartref neu eu prynu o siop leol.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gellwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall asiantaethau cwnsela fod yn briodol ac mae gwasanaethau VSA arbenigol yn cael eu darparu hefyd mewn rhai ardaloedd. Gall meddygon teulu wneud atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Solvents problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234