This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Steroids

Steroidau Anabolig, roids.

What do Steroids look like?

Tabledi a hylif chwistrellu mewn poteli neu ffiolau.

Steroids: tablets and liquid

Enwau Gwyddonol

Steroidau Anabolig - Androgenig (AAS)

Enw Cyffredinol

Enwau cynnyrch yn cynnwys: Anavar, Deca-Durabolin, Dianabol, Stanozolol, Sustanon 250.

Effeithiau Steroids

Effeithiau a Ddymunir:

Cyhyrau mwy a pherfformiad, gwell diffiniad corfforol.

Sgl Effeithiau:

I ddynion, methu cael codiad, anffrwythlonedd/anallu, ceilliau'n lleihau a chaledu, bronnau mwy. I ferched, clitoris chwyddeDig, amharu ar y cylch mislif, blew ar yr wyneb, acne, llais yn dyfnhau. Os caiff ei ddefnyddio yn ystod beichiogrwydd, perygl o niwed difrifol i'r ffetws.

Risgiau

Tymor byr:

Symptomau seiciatryddol gan gynnwys ymosodedd a thrais, gorffwylledd, hwyliau oriog.

Tymor hir:

Dibyniaeth, goddefiad, niwed i'r iau, clefyd y galon, Paranoia, cynnydd mewn ymosodedd a elwir weithiau'n 'roid rage'. Newidiadau niweidiol mewn colesterol, acne, pwysedd gwaed uchel a newidiadau peryglus i strwythur y galon. Os caiff ei gymryd gan bobl ifanc, gall camddefnyddio steroidau anabolig amharu ar dyfiant normal. Os caiff hwn neu gyffur arall ei chwistrellu, mae risgiau'n gysylltieDig defnyddio'r ffurf hwn o gyffur: gall achosi niwed i'r gwythiennau, wlserau a madredd, yn enwedig os defnyddir nodwyddau anlanwaith neu'r un lleoliad chwistrellu. Gall rhannu nodwyddau a chyfarpar chwistrellu eraill wasgaru heintiau firws HIV a Hepatitis.

Reducing Harm

Information to help with Reducing Harm when using Steroids

How do Steroids work?

Mae'n cynyddu adeiladu celloedd protein sy'n arwain at adeiladu meinwe cellog, yn enweDig yn y cyhyrau. Mae gan steroidau anabolig sawl priodoledd sy'n cynnwys datblygiad a chynnal nodweddion dynol, megis tyfiant tannau'r llais a blew corfforol.

Statws Cyfreithiol:

Dosbarth C, dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau - cyfreithlon i fod yn ei feddiant, anghyfreithlon i'w gyflenwi heb bresgripsiwn.

How Are Steroids Taken?

Drwy'r geg, chwistrelliad mewngyhyrol. Ni ddylid chwistrellu steroidau i'r wythen byth

Paraphernalia

Chwistrellu - nodwyddau a chwistrelli

Medical uses for Steroids

Gellir rhagnodi'r cyffuriau hyn yn gyfreithlon i drin cyflyrau sy'n deillio o ddiffyg hormonau steroid, megis glaslencyndod gohirieDig, ond hefyd y corff yn gwywo ymysg cleifion AIDS a chlefydau eraill sy'n arwain at golli mas cyhyr tenau, megis anaemia; hefyd clefydau'r esgyrn, canser y fron a therapi hormonau.

Where do they come from?

Mae steroidau anabolig - androgenig (AAs) yn hormonau steroid a gynhyrchir sy'n perthyn i'r hormon testosteron. Mae anabolig yn cyfeirio at adeiladu cyhyrau ac mae androgenig yn cyfeirio at nodweddion rhywiol gwrywaidd cryfach. Mae steroidau'n cyfeirio at y dosbarth cyffuriau. Dargyfeiriwyd o'r diwydiant fferyllol neu eu mewnforio i Brydain.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gellwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol cyffuriau. I'r rhai sy'n dioddef phroblemau seicolegol oherwydd defnyddio steroidau, gall asiantaethau cwnsela fod yn briodol.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Steroids problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234