This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Tramadol

Tramal, Ultram

What does Tramadol look like?

Fel arfer, tabledi gwyn neu gapsiwlau lliw, ond gellir cael ffurfiau hylifol hefyd.

Tramadol

Enwau Gwyddonol

()-trans-2-(dimethylamino)methyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol)

Enw Cyffredinol

Tramadol Hydrochloride

Effeithiau Tramadol

Effeithiau a Ddymunir:

Ymlacio, syrthni, lleddfu poen, dedwyddwch ysgafn, cyn-herwydd a theimlad o les.

Sgl Effeithiau:

Pendro, teimlo'n sl, rhwymedd, ceg sych, cur pen, syrthni, chwysu, blinder, chwydu.

Risgiau

Tymor byr:

Rhyngweithiad gyda meddyginiaethau eraill megis cyffuriau gwrthiselder a phoenladdwyr - gofynnwch am gyngor meddygol os ydych wedi cymryd y cyffur hwn gyda meddyginiaethau eraill. Mae'r risgiau hefyd yn cynnwys dirwasgiad resbiradol, confylsiwn, damweiniau ffwndro a gorddos. Mae cynnydd yn y marwolaethau sy'n gysylltieDig Tramadol.

Tymor hir:

Goddefiad, dibyniaeth gorfforol a seicolegol, symptomau diddyfnu, cynnydd mewn risgiau effeithiau anffodus mewn gorddos oherwydd ei elfennau gwrthiselder.

Reducing Harm

Please view our Reducing Harm page for more information.

How does Tramadol work?

Opioid synthetig sy'n gemegol debyg i Codeine a chyffur gwrthiselder. Iselydd y system nerfol ganolog, Poenladdwr, lleddfwr peswch, Tawelydd.

Statws Cyfreithiol:

Meddyginiaeth presgripsiwn yn unig. Fodd bynnag, mae'r Cyngor Cynghori ar Gamddefnyddio Cyffuriau yn cynghori dylid rheoli Tramadol fel sylwedd dosbarth C dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971.

How Is Tramadol Taken?

Bydd tabledi a chapsiwlau yn cael eu llyncu.

Paraphernalia

Dim.

Defnydd Meddygol:

Rhagnodir gan feddyg i drin poen canolig i ddifrifol.

O ble mae'n dod?

Mae'n gyffur fferyllol sydd weithiau yn ailgyfeirieDig gan fasnachwyr, fferyllfeydd neu bresgripsiwn MT.

Gwasanaethau sy'n helpu

Gall y rhai sy'n defnyddio Tramadol gael cymorth gan 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol, sy'n cynnig ystod o wasanaethau gan gynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opiadau, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai atgyfeirio at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau. Mae'r rhain fel arfer mewn neu ger ysbytai ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu'r rhai sy'n defnyddio cyffuriau, yn enwedig pobl sy'n gaeth yn gorfforol. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid i breswylwyr fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

You can view a list of National Drug Agencies.

If you would like to talk about Tramadol problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234